Dołącz do społeczności przewoźników Dołącz za darmo

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W SERWISIE WWW.ZNAJDEBUSA.PL

Korzystając ze strony internetowej znajdebusa.pl użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie poniższych zasad i warunków korzystania. Używanie przedmiotowej strony internetowej jest rozumiane jako akceptacja podanych zasad i warunków jej użytkowania określonych w niniejszym regulaminie.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Firma Znajdebusa, zwana w dalszej części regulaminu Administratorem, wykorzystując własny system komputerowy znajdebusa.pl świadczy usługi zamawiającemu, zwanemu dalej Użytkownikiem, w zamian za wnoszone przez niego opłaty, pod warunkiem przestrzegania przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu, postanowień wynikających z aktualnie obowiązującego cennika Administratora, warunków korzystania z poszczególnych usług (o ile zostaną ustanowione przez Administratora) oraz ogólnych zasad korzystania z sieci Internet.

2. Regulamin systemu prezentacji oferty produktów i usług Użytkowników (zwanego dalej Prezentacją), znajdujący się pod internetowym adresem Administratora https://znajdebusa.pl, określa w szczególności zakres i warunki świadczenia przez Administratora usług w tym systemie, prawa i obowiązki Użytkownika oraz Administratora, zasady wzajemnych rozliczeń finansowych, zakres odpowiedzialności, a także informacje porządkowe.

3. W ramach systemu znajdebusa.pl Administrator udostępnia Użytkownikowi miejsce na stronach www oraz serwerach należących do Administratora, na czas trwania umowy, z przeznaczeniem na Prezentacji w Serwisie Ogłoszeniowym na stronie internetowej znajdebusa.pl W ramach tych usług Użytkownik ma prawo oferować do sprzedaży swoje usługi, na zasadach określonych przez niniejszy regulamin i obowiązujące przepisy prawa.

4. Wypełniając formularz rejestracyjny i dodając Prezentację w Serwisie Ogłoszeniowym Użytkownik oświadcza i potwierdza, że jest uprawniony do używania znaków towarowych i oznaczeń oraz innych znaków firmowych towarów i usług oferowanych przez niego za pośrednictwem Prezentacji oraz że materiały i treści nie naruszają praw autorskich i innych praw na dobrach niematerialnych osób trzecich.

5. Wypełniając formularz rejestracyjny i zakładając Prezentację Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Administratora będących jego własnością, znaków towarowych i oznaczeń oraz innych znaków firmowych towarów i usług oferowanych przez Użytkownika za pośrednictwem Prezentacji w Serwisie Ogłoszeniowym.

6. Zapoznanie się z niniejszym regulaminem jest warunkiem koniecznym założenia i uruchomienia Prezentacji w Serwisie Ogłoszeniowym.

7. Użytkownikami mogą być podmioty prowadzące działalność gospodarczą, osoby fizyczne oraz osoby prywatne. Użytkownik zobowiązuje się prawidłowo wypełnić formularz rejestracyjny.

8. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość danych i informacji podanych w formularzach: rejestracyjnym i aktualizacji danych.

9. Umieszczając swoją ofertę w Prezentacji, Użytkownik oświadcza, że informacje w niej zawarte są prawdziwe i rzetelne. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść oferty handlowej prezentowanej za pośrednictwem portalu znajdebusa.pl

10. Nieprawidłowe wypełnienie formularza, podanie nieprawdziwych lub nierzetelnych informacji stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia firmy ze strony internetowej Administratora.

11. Prezentacja zakładana jest w chwili wypełnienia przez Użytkownika formularza rejestracyjnego, który znajduje się pod internetowym adresem Administratora znajdebusa.pl i akceptacji przez Administratora.

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

12. Warunki umożliwiające korzystanie z Prezentacji w sposób wynikający z charakteru tej usługi zapewni Użytkownik, we własnym zakresie i na własny koszt.

13. Użytkownik ma prawo do:
 • swobodnego korzystania z Prezentacji z zastrzeżeniem postanowień pkt. 15,
 • dokonywania zmian w Prezentacji (poprzez specjalnie do tego celu przygotowany moduł zarządzania, dostępny pod adresem internetowym http://www.znajdebusa.pl),

14. Użytkownik zobowiązuje się do:
 • chronienia danych osobowych Klientów składających zamówienia za pośrednictwem Prezentacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
 • niewykorzystywania Prezentacji w celu prowadzenia działalności niezgodnej z prawem lub w sposób mogący stanowić naruszenie prawa,
 • realizowania swoich zobowiązań wobec Klientów zgodnie z ofertą prezentowaną za pośrednictwem Prezentacji
 • chronienia danych użytkownika i haseł zabezpieczających, związanych ze świadczonymi przez Administratora usługami,
 • niepodejmowania działań mających na celu odczytanie identyfikatora lub haseł zabezpieczających innych Użytkowników Prezentacji w portalu znajdebusa.pl lub w jakimkolwiek innym systemie komputerowym,
 • niepodejmowania prób korzystania z zasobów, do których dostęp jest związany z koniecznością posiadania odpowiedniego zezwolenia, w przypadku gdy Użytkownik nie posiada takiego zezwolenia,
 • korzystania z Prezentacji w sposób zgodny z przepisami prawa, niniejszym regulaminem, zasadami wynikającymi z innych dokumentów ogłaszanych przez Administratora oraz ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet,
 • bieżącego zapoznawania się z ewentualnymi zmianami regulaminu oraz innych dokumentów ogłaszanych przez Administratora.
 • informować pisemnie lub mailowo administratora o rezygnacji z usługi nie później niż do 30 dni przed końcem okresu rozliczeniowego

15. Administrator ma prawo do:
 • sporządzania zestawień, raportów, statystyk itp., dotyczących ilości odwiedzin Prezentacji oraz wielkości i częstotliwości zamówień składanych przez Klientów za pośrednictwem Prezentacji,
 • usunięcia Prezentacji wraz z zawartością w przypadku naruszenia przez Użytkownika jakiegokolwiek postanowienia niniejszego regulaminu, ogólnych zasad korzystania z sieci Internet lub innych przepisów prawa,
 • usunięcia Prezentacji wraz z zawartością, w przypadku podania przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym lub ofercie, nieprawidłowych, nieprawdziwych lub nierzetelnych danych i informacji,
 • zablokowania lub usunięcia Prezentacji, jak również zaprzestania świadczenia usług w portalu znajdebusa.pl Użytkowników, bez podania przyczyn
 • usunięcia całej zawartości serwera znajdebusa.pl, w wyjątkowych przypadkach
 • okresowego zawieszania bez uprzedzenia świadczenia usług w portalu znajdebusa.pl z powodu konieczności dokonania konserwacji lub modernizacji systemu komputerowego.

16. Wszelkie prawa autorskie do portalu www.znajdebusa.pl oraz związanych z nim rozwiązań technologicznych (w tym kodów źródłowych oprogramowań) oraz Prezentacji przysługują Administratorowi.

ROZLICZENIA

1. Korzystanie z usług portalu znajdebusa.pl jest darmowe.

2. Znajdebusa.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat za korzystanie z portalu. Zostaniesz poinformowany 14 dni przed wprowadzeniem takich zmian. W/w informacje zostaną Państwu przesłane drogą mailową.

OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

27. Administrator podejmie wszelkie dopuszczalne działania, aby zapewnić poprawne działanie portalu znajdebusa.pl oraz aby udostępniane przez jego systemy informacje były dobrej jakości.

28. Administrator nie gwarantuje, że każdy rodzaj danych będzie spełniał wszelkie wymagania jakościowe, a informacje dostępne za pomocą połączeń międzysieciowych będą w pełni odpowiadały wymaganiom dotyczącym ich wiarygodności, dokładności i zupełności. W przypadku gdyby Prezentacja zawierała łącza i odnośniki do witryn internetowych prowadzonych przez strony trzecie Administrator oświadcza, że takie docelowe witryny nie są pod jej kontrolą i nie jest ona odpowiedzialna za treść (m.in. za dokładność, zgodność z prawem lub obyczajami) docelowej strony oraz łączy zawartych na docelowej stronie. Administrator nie jest odpowiedzialny za zgodność z prawem autorskim jakiejkolwiek docelowej witryny.

29. W żadnym przypadku administrator nie jest i nie będzie stroną jakichkolwiek umów zawartych przez Użytkownika w związku z prezentowaniem jego oferty za pośrednictwem Prezentacji w Serwisie Ogłoszeniowym i nie ponosi odpowiedzialności za żadne skutki tych umów.

30. Administrator nie odpowiada za system i sposób rozliczeń pomiędzy Użytkownikiem a Klientami. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
 • treść oferty handlowej prezentowanej za pośrednictwem Prezentacji; pełną odpowiedzialność za nie ponosi Użytkownik,
 • sposób wykorzystywania Prezentacji przez Użytkownika i jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania z portalu znajdebusa.pl (w tym także szkody i straty wyrządzone osobom trzecim),
 • realizację zamówienia dokonanego za pośrednictwem Prezentacji
 • szkody będące następstwem: niezgodnego z prawem wykorzystywania Prezentacji przez Użytkownika (również tym za szkody wyrządzone osobom trzecim), podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji w formularzu rejestracyjnym, podania nieprawdziwych lub nierzetelnych informacji w ofercie handlowej, nie przestrzegania przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu lub innych przepisów.
 • szkody będące następstwem ujawnienia lub posługiwania się przez osoby trzecie danymi użytkownika i hasłem zabezpieczającym Użytkownika,
 • naruszenie przez Użytkownika praw, o których mowa w pkt. 5; pełną odpowiedzialność za ich naruszenie ponosi Użytkownik,
 • informacje pobrane z Internetu oraz za skutki ich wykorzystania,
 • jakiekolwiek wadliwe funkcjonowanie systemu i/lub utratę danych (w tym także spowodowane działaniem siły wyższej, awariami systemów i łączy innych dostawców, ingerencją władz i organów państwowych, administracyjnych lub samorządowych).

31. Materiały reklamowe Produktów i Usług zamieszczone na stronie internetowej znajdebusa.pl nie są ofertą w rozumieniu art. 66 k.c., a jedynie prezentacją i reklamą produktów oferowanych przez Administratora.

32. System wiadomości pomiędzy Użytkownikami
 • W trakcie Trybu Ofertowego Przewoźnicy i Zleceniodawca mogą komunikować się za pośrednictwem systemu wymiany wiadomości znajdebusa.pl, gdzie mogą wysyłać do siebie pytania i odpowiedzi dotyczące Ogłoszenia oraz Ofert.
 • Wymiana wiadomości pomiędzy Przewoźnikiem i Zleceniodawcą służy do ustalenia szczegółowych warunków Oferty jeszcze przed jej ewentualnym wyborem przez Zleceniodawcę.
 • Zabrania się podawania w treści wiadomości danych teleadresowych oraz innych treści mających na celu kontakt Zleceniodawcy i Przewoźnika poza znajdebusa.pl.
 • Użytkownik ponosi odpowiedzialność za umieszczone przez siebie wiadomości.
 • Zastrzega się możliwość usunięcia wiadomości przez Administratora w razie naruszenia niniejszego Regulaminu.

33. System ocen
 • W ramach znajdebusa.pl Użytkownikom udostępniony jest system ocen, który służy do wymiany opinii o przebiegu Trybu Ofertowego oraz realizacji Usług Transportowych. Jeżeli Tryb Ofertowy zakończył się wyborem Oferty Przewoźnik może wystawić ocenę Zleceniodawcy, a Zleceniodawca Przewoźnikowi.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialność za umieszczone przez Zleceniodawcę oraz Przewoźnika opinie.

34. Tryb Ofertowy
 • Po wypełnieniu odpowiedniego formularza na stronie Ogłoszenia oraz zatwierdzeniu wprowadzonych danych Przewoźnik bierze udział w Trybie Ofertowym. Przy składaniu Oferty Przewoźnik nie musi oferować ceny niższej niż zaoferowane wcześniej przez innych Przewoźników, może ją uzupełnić o informację zawierającą dodatkowe szczegóły oferowanej przez siebie Usługi Transportowej. Oferta wraz z informacją zostają automatycznie umieszczone na stronie danego Ogłoszenia i stają się widoczne dla wszystkich odwiedzających znajdebusa.pl. Powiadomienie o złożonej Ofercie jest jednocześnie wysyłane na adres e-mail Zleceniodawcy.
 • Z chwilą złożenia Oferty Przewoźnik wyraża zgodę na przekazanie Zleceniodawcy swoich danych w przypadku, gdy Zleceniodawca wybierze Ofertę Przewoźnika. Przekazywane dane obejmują następujące dane kontaktowe: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa oraz adres podmiotu, NIP
 • Przewoźnik, aż do momentu wyboru jego Oferty przez Zleceniodawcę może ją w każdej chwili wycofać. 4. Zamknięcie Trybu Ofertowego następuje w przypadku: wyboru przez Zleceniodawcę jednej z Ofert; usunięcia Ogłoszenia przez Zleceniodawcę.
 • Od momentu zamknięcia Trybu Ofertowego Przewoźnicy nie mogą już składać Ofert.
 • Oferta złożona przez Przewoźnika, którego Konto zostanie zawieszone lub zablokowane przez Administratora nie jest brana pod uwagę nawet po ponownej aktywacji Konta.
 • Zabrania się podawania w opisie Oferty danych teleadresowych oraz innych treści mających na celu kontakt Zleceniodawcy i Przewoźnika poza znajdebusa.pl.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

35. Umowa o świadczenie usług w portalu www.znajdebusa.pl zostaje zawarta w na czas określony. Wyboru okresu obowiązywania umowy dokonuje Użytkownik podczas wypełniania formularza rejestracyjnego.

36. Zarówno Administrator, jak i Użytkownik zobowiązują się wzajemnie chronić swe dane i informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.

37. Administrator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian niniejszego regulaminu. Zmiany postanowień regulaminu będą dostępne pod internetowym adresem Administratora http://www.znajdebusa.pl i obowiązują z dniem ich zamieszczenia na stronie www.

38. Użytkownik wyraża zgodę na wysyłanie przez Administratora na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w formularzu rejestracyjnym, informacji dotyczących niniejszego Regulaminu i cennika, a także innych informacji związanych z działalnością prowadzoną przez Administratora.

39. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, a także inne właściwe przepisy prawa.

40. Spory związane ze świadczeniem usług rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby Administratora.